Tymczasowy regulamin pracy Regionalnego Sądu Koleżeńskiego KOD Wielkopolskie – tekst ujednolicony na podstawie Uchwał nr 1/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. i nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017

 1. Regionalny Sąd Koleżeński KOD Wielkopolskie (zwany poniżej Regionalnym Sądem Koleżeńskim lub w skrócie RSK) przyjmuje do rozpatrzenia wnioski według swej kompetencji dotyczące spraw spornych i konfliktów między członkami oraz członkami a organami Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji – Region Wielkopolskie drogą poczty elektronicznej kierowanej na adres e-mailowy RSK.”
 2. Wniosek powinien zawierać:
  1. wskazanie Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, do którego jest składany,
  2. datę wniesienia,
  3. imię, nazwisko i dane kontaktowe pozywającego,
  4. imię i nazwisko strony pozwanej oraz (o ile to możliwe) jej miejsce zamieszkania,
  5. treść przedmiotu sporu z uzasadnieniem.
 3. Kopie wniosku zostają przez sekretariat Regionalnego Sądu Koleżeńskiego rozesłane do wszystkich stron sporu oraz do wszystkich członków RSK.
 4. Strony mogą wyznaczyć w formie złożonego pisemnego pełnomocnictwa do ich reprezentowania osoby trzecie.
 5. Niezwłocznie po wniesieniu sprawy przewodniczący wyznacza pozwanemu termin 14-30 dni na ustosunkowanie się do treści pozwu.
 6. Po upływie wyznaczonego terminu lub po wcześniejszym otrzymaniu wyjaśnień przewodniczący w porozumieniu z członkami RSK wyznacza termin rozpatrzenia sprawy oraz decyduje, czy będzie ona rozpatrywana w składzie trzyosobowym, czy pięcioosobowym.
 7. Informacja o wyznaczonym posiedzeniu RSK zostaje przekazana stronom sporu w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą posiedzenia. W przypadku spraw wyjątkowo pilnych lub skomplikowanych dopuszcza się skrócenie lub przedłużenie terminu 14-dniowego.
 8. Sprawy mogą być rozpatrywane przez RSK bez obecności stron, które zostały prawidłowo zawiadomione o posiedzeniu.
 9. Rozpatrywanie spraw odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  1. domniemania niewinności,
  2. kontradyktoryjności,
  3. bezstronności,
  4. prawdy materialnej,
  5. prawa do obrony.
 10. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego przewodniczący ogłasza jego zakończenie, udziela głosu stronom lub ich pełnomocnikom, a następnie ogłasza przerwę w celu odbycia przez RSK narady i wydania orzeczenia. Ogłoszenie orzeczenia następuje bezpośrednio po odbyciu narady przez członków RSK. Tekst orzeczenia podpisany przez skład orzekający otrzymują wszystkie strony sporu.
 11. Postanowienia RSK zapadają większością głosów i ogłaszane są w formie uchwały.
 12. Z posiedzenia RSK sporządzany jest protokół.
 13. Ponieważ do czasu powołania Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenie KOD nie posiada instancji odwoławczej, RSK będzie dążył do rozwiązań polubownych, jedynie w ostateczności wymierzając kary upomnienia lub nagany. W każdym stadium sprawy przewodniczący może wyznaczyć posiedzenie pojednawcze w celu polubownego zakończenia sprawy.
 14. Na mediatorów mogą być powołane osoby trzecie.
 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do czasu uchwalenia ogólnopolskiego regulaminu pracy regionalnych sądów koleżeńskich przez Główny Sąd Koleżeński Stowarzyszenia KOD.

Członkowie RSK:
Piotr Gąsiorowski
Marek Mondry
Jerzy Ratajczak
Krystyna Stachowiak
Jolanta Wesołowska