Od początku swojej działalności RKR posługiwała się uchwalonym przez siebie 1 lutego 2017 regulaminem tymczasowym.

W związku z uchwaleniem 21 czerwca 2017 (uchwała GKR-03/2017 z dnia 21.06.2017) przez Główną Komisję Rewizyjną regulaminu pracy komisji rewizyjnych nasz tymczasowy regulamin przestał obowiązywać.

Aktualny regulamin RKR wygląda następująco:

REGULAMIN PRACY REGIONALNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI w Warszawie

uchwalony na podstawie artykułu 39 ustęp 3 Statutu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji ze zmianami z dnia 8 maja, 5 czerwca i 19 czerwca 2016 roku.

PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

 1. Regionalna komisja rewizyjna, jako jedna z władz oddziału regionalnego Stowarzyszenia, jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością danego regionu, w tym grup lokalnych działających na jego terenie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej regionu we współpracy z Główną Komisją Rewizyjną.
 2. Regionalna komisja rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, niniejszy regulamin oraz uchwały krajowego i regionalnego walnego zebrania członków (delegatów).

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 2

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem nadrzędnym wobec regionalnej komisji rewizyjnej.
 2. Główna Komisja Rewizyjna jest instancją odwoławczą w zakresie działalności regionalnej komisji rewizyjnej.
 3. Główna Komisja Rewizyjna może zlecić podjęcie czynności kontrolnych regionalnej komisji rewizyjnej.
 4. Prace regionalnych komisji rewizyjnych nadzoruje Główna Komisja Rewizyjna na każdym etapie działalności regionalnej komisji rewizyjnej.
 5. Regionalna komisja rewizyjna podczas wykonywaniu swoich uprawnień kontrolnych, może zwrócić się o pomoc do Głównej Komisji Rewizyjnej.
 6. Regionalna komisja rewizyjna ma obowiązek zawiadomienia Głównej Komisji Rewizyjnej, niezwłocznie po powzięciu wiadomości uzasadniających potrzebę rozpoczęcia kontroli. W przypadku powzięcia wiadomości o ewentualnych nieprawidłowościach w gospodarce finansowej, w tym nadużyciach finansowych, w działaniu władz regionalnych czy członków stowarzyszenia w danym regionie, regionalna komisja rewizyjna ma obowiązek natychmiastowego zawiadomienia, co najmniej przy zachowaniu formy elektronicznej (email), Głównej Komisji Rewizyjnej pod rygorem odpowiedzialności finansowej w przypadku zaniechania.
 7. Regionalna komisja rewizyjna składa sprawozdanie, w formie elektronicznej, ze swojej działalności do Głównej Komisji Rewizyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczętych kontroli i opisu prawidłowości działalności zarządu regionu, nie rzadziej niż raz na pół roku. Dodatkowo na podstawie art. 39 ustęp 1 Statutu Główna Komisja Rewizyjna może żądać szczegółowych sprawozdań i dodatkowych wyjaśnień z każdego działania podjętego przez regionalną komisję rewizyjną w każdym czasie.
 8. W zakresie komunikacji pomiędzy Główną Komisją Rewizyjną a regionalnymi komisjami rewizyjnymi obowiązuje pod rygorem nieważności forma pisemna lub forma elektroniczna.

ORGANIZACJA PRACY

§ 3

 1. Zabezpieczenie możliwości działania regionalnej komisji rewizyjnej zapewnia zarząd regionalny.
 2. Odrębne adresy e-mail w domenie ruchkod.pl dla każdej z regionalnych komisji rewizyjnych zapewnienia Zarząd Główny.
 3. Regionalna komisja rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków oraz ewidencję kontroli.
 4. Zebrania regionalnej komisji rewizyjnej mogą się odbywać w różnych miejscach, w zależności od potrzeb.

§ 4

 1. Regionalna komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 2. Wybór Przewodniczącego następuje na pierwszym zebraniu. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. W przypadku braku możliwości wybrania Przewodniczącego na pierwszym zebraniu, wyboru dokonuje się na kolejnym zebraniu, zwołanym zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej lub 2 członków regionalnej komisji rewizyjnej.
 3. Regionalna komisja rewizyjna powierza Przewodniczącemu następujące kompetencje:
  1. zwoływanie zebrań regionalnej komisji rewizyjnej;
  2. prowadzenie księgi protokołów wraz z rejestrem uchwał i wniosków oraz ewidencji kontroli.
 4. Regionalna komisja Rewizyjna w drodze uchwały może nadawać inne funkcje i kompetencje, ze szczegółowym określeniem zakresu obowiązków, pozostałym członkom regionalnej komisji rewizyjnej oraz upoważniać ich do reprezentowania regionalnej komisji rewizyjnej w wybranych obszarach działań.

§ 5

 1. W przypadku rezygnacji któregoś z członków regionalnej komisji rewizyjnej z powierzonej funkcji, wybory na dane stanowisko odbywają się na kolejnym zebraniu regionalnej komisji rewizyjnej. Zebranie to winno zostać zwołane nie później niż 30 dni od daty otrzymania rezygnacji. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, do czasu wyboru, jego funkcję pełni członek komisji z najdłuższym stażem pracy. W przypadku, gdy kilka osób posiada równy staż w regionalnej komisji rewizyjnej, osoba najstarsza wiekiem.
 2. W razie zmniejszenia się liczby członków regionalnej komisji rewizyjnej w trakcie kadencji, w miejsce ustępującego członka komisja ma prawo uzupełnić swój skład o jedną osobę, pod warunkiem, że jest ona członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Uzupełnienie członków komisji rewizyjnej w powyższym trybie jest dopuszczalne wyłącznie raz w ciągu całej kadencji.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków regionalnej komisji rewizyjnej poniżej liczby wymaganej w statucie, zarząd regionalny jest zobowiązany niezwłocznie zwołać nadzwyczajne regionalne walne zebranie członków (delegatów) w celu dokonania wyboru uzupełniającego do regionalnej komisji rewizyjnej.

§ 6

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu regionalnej komisji rewizyjnej uprawnionych jest dwóch członków komisji działających łącznie.
 2. Dla ważności pisemnego pełnomocnictwa do procedowania w imieniu komisji, pełnomocnictwo musi być podpisane przez dwóch członków komisji w tym przez Przewodniczącego.
 3. W przypadku oświadczeń składanych podczas posiedzeń zarządu regionu wobec regionalnej komisji rewizyjnej, za skutecznie złożone komisja uważa takie, które nastąpiły w obecności co najmniej 2 członków komisji. Jeśli na posiedzeniu zarządu znajduje się tylko jedna osoba z regionalnej komisji rewizyjnej, do skutecznej reprezentacji swojego organu powinna na początku posiedzenia przedstawić pisemne pełnomocnictwo (dopuszczalnym jest także skan). W przypadku nie spełnienia powyższych warunków, osoba z regionalnej komisji rewizyjnej uczestnicząca w posiedzeniu Zarządu działa bez umocowania i wszelkie oświadczenia złożone na ręce tej osoby lub przez taką osobę - aby mogły być traktowane jako skutecznie złożone - wymagają pisemnego potwierdzenia przez co najmniej jednego dodatkowego członka regionalnej komisji rewizyjnej.

§ 7

Działalność regionalnej komisji rewizyjnej w danej kadencji kończy się z chwilą wyboru nowej komisji rewizyjnej przez regionalne walne zebranie członków (delegatów).

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA

§ 8

 1. Do kompetencji regionalnej komisji rewizyjnej na podstawie art. 57 Statutu należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej oddziału regionalnego Stowarzyszenia oraz grup lokalnych z terenu tego oddziału, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności działalności z przepisami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia;
  2. kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia posiadanym przez oddział regionalny i grupy lokalne;
  3. składanie wniosków z kontroli regionalnemu walnemu zebraniu członków (delegatów);
  4. zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium regionalnym i lokalnym władzom Stowarzyszenia bądź w stosunku do poszczególnych członków regionalnych i lokalnych władz Stowarzyszenia odrębnie;
  5. przedkładanie zarządowi regionalnemu oraz zarządom lokalnym protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;
  6. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego regionalnego walnego zebrania członków (delegatów) lub nadzwyczajnego lokalnego zebrania członków, a także prawo żądania zwołania zebrania zarządu regionalnego lub lokalnego.
 2. Regionalna komisja rewizyjna szczególnie w zakresie kompetencji kontrolnych opiera swoją pracę o dokumenty, dopuszczalna jest także forma elektroniczna umożliwiająca jednoznaczną identyfikację osoby składającej oświadczenie woli lub wiedzy.
 3. Regionalna komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków władz oddziału regionalnego oraz władz lokalnych z terenu tego oddziału regionalnego, oraz zatrudnionych przez nie osób a także członków Stowarzyszenia w danym regionie pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw, przy czym dopuszczalna jest też forma elektroniczna. Takie żądanie wyjaśnień powinno być dla celów dowodowych przedstawione co najmniej w formie elektronicznej.

§ 9

Przewodniczący regionalnej komisji rewizyjnej lub członek regionalne komisji rewizyjnej przez niego wskazany uczestniczą w posiedzeniach zarządu regionu z głosem doradczym.

§ 10

 1. W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych regionalna komisja rewizyjna na podstawie art. 21 Statutu może:
  1. zwrócić się do Zarządu Głównego z wnioskiem o ustanowienie zarządu komisarycznego nad oddziałem regionalnym lub grupą lokalną;
  2. zwrócić się do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie oddziału regionalnego, a do zarządu regionalnego z wnioskiem o rozwiązanie grupy lokalnej działającej na terenie tego oddziału;
  3. kierować inne wnioski pokontrolne, w tym wniosek o odwołanie członka regionalnego organu z pełnionej funkcji, wniosek o odwołania pełnomocnika czy wniosek do regionalnego Sądu Koleżeńskiego.

PROCEDOWANIE

§ 11

 1. Regionalna komisja rewizyjna przyjmuje wyniki prowadzonych postępowań na drodze uchwał.
 2. Zebrania regionalnej komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący, osoba przez niego upoważniona lub 2 członków regionalnej komisji rewizyjnej działających łącznie. Zebranie regionalnej komisji rewizyjnej może być zwołane także przez Główną Komisję Rewizyjną, w takim przypadku art. 4 ustęp 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 3. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 4. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego regionalnej komisji rewizyjnej.
 5. Zwołujący zebranie regionalnej komisji rewizyjnej informuje jego członków drogą elektroniczną, z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni, wskazując termin i miejsce zebrania, projekt porządku obrad oraz propozycję prowadzącego zebranie. Członkowie regionalnej komisji rewizyjnej mogą zgłaszać uwagi do projektu porządku zebrania oraz listy zaproszonych osób nie później niż na 12 godzin przed rozpoczęciem zebrania.
 6. Każdy z członków regionalnej komisji rewizyjnej ma prawo do swobodnego wypowiadania własnych opinii i sądów w czasie zebrań regionalnej komisji rewizyjnej.
 7. Uchwała przyjęta przez regionalną komisję rewizyjną, wiąże wszystkich członków regionalnej komisji rewizyjnej w jednakowy sposób i jest stanowiskiem oficjalnym.
 8. Członkowie regionalnej komisji rewizyjnej są zobowiązani prezentować w stosunkach z podmiotami trzecimi, stanowisko regionalnej komisji rewizyjnej zgodne z treścią przyjętych uchwał.
 9. Każdy członek regionalnej komisji rewizyjnej ma prawo złożyć zdanie odrębne dotyczące podjętej uchwały. Zdanie odrębne umieszcza się w protokole, a adnotację o złożeniu zdania odrębnego dołącza się do uchwały.
 10. Członkowie regionalnej komisji rewizyjnej są zobowiązani do przedstawienia informacji na temat możliwego konfliktu interesów. W razie konfliktu interesów członka regionalnej komisji rewizyjnej z interesami Stowarzyszenia, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 12

 1. Uchwały regionalnej komisji rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego komisji.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki przypadkach, głosowanie na wniosek przewodniczącego może się odbyć w drodze bezpośredniej komunikacji drogą telefoniczną lub elektroniczną, przy zachowaniu warunków, że wszyscy członkowie regionalnej komisji rewizyjnej wyrażą na to zgodę, są słyszani i słyszą się wzajemnie oraz wyraźnego zaznaczeniu tego faktu w protokole.

§ 13

Z zebrań regionalnej komisji rewizyjnej sporządzony jest protokół. Kopię dokumentu przewodniczący regionalnej komisji w ciągu 7 dni, przesyła do Głównej Komisji Rewizyjnej drogą elektroniczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie są ustalane podczas zebrań regionalnej komisji rewizyjnej z obowiązkowym wpisem do protokołu treści regulacji pod rygorem nieważności.
 2. Zmiany w Regulaminie regionalnej komisji rewizyjnej podejmowane są w drodze uchwały przyjętej przez Główną Komisję Rewizyjną. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.