Sprawozdania z działalności RKR - najnowsze u góry


6-7 listopada 2018    Siedemnaste posiedzenie RKR

Obecni: 1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej 2. Krzysztof Janczewski - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej 2. Piotr A. Dybczyński - przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się za pomocą środków elektronicznego komunikowania się na odległość. Posiedzenie zwołał za pośrednictwem poczty elektronicznej Piotr A. Dybczyński w dniu 6 listopada 2018 o godzinie 13:00.

Porządek posiedzenia:

1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgodności ze statutem Uchwały ZG nr ZG/2018/11/02/02 z dnia 2 listopada 2018 na wniosek członka KOD skierowany do RKR.

Przewodniczący, po uzgodnieniu z członkami RKR opinie w sprawie wspomnianej uchwały zaproponował treść uchwały:

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD - region Wielkopolski stwierdza co następuje:

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD nr ZG/2018/11/02/02 z dnia 2 listopada 2018 w naszej opinii narusza Statut Stowarzyszenia, dobre obyczaje i zasady rzetelnego stanowienia prawa. W szczególności:

1. Jeżeli ZG zamierza stosować zasadę skreślania z listy członków po 6 miesiącach niepłacenia to po pierwsze należy ją stosować DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW a nie tylko do delegatów a po drugie powinno się taką decyzję ogłaszać ze stosownym wyprzedzeniem, naszym zdaniem minimum właśnie 6 miesięcy a nie 7 dni. Ponadto statut wymaga oddzielnej uchwały o skreśleniu z listy członków każdej osoby oddzielnie.

2. Po drugie (co nam wydaje się ważniejsze) każdemu regionowi przysługuje konkretna, wynikająca ze statutu liczba delegatów, zależna od liczby członków, §29 pkt.6. Skreślanie nie może tej liczby zmniejszyć a na temat uzupełniania listy delegatów nie ma w tekście uchwały ani słowa. Zgodnie z §29 pkt. 5 w miejsce skreślonej osoby wchodzi z automatu kolejna z wyborów. Spowoduje to zawiadomienie tej osoby o Krajowym Zjeździe niezgodnie z §26 pkt.4! Jeżeli ZG zamierza do tych "zastępców" stosować podobne restrykcje związane z niepłaceniem składek to terminy są tu już kompletnie oderwane od rzeczywistości.

3. Dodatkowo każdy skreślony członek Stowarzyszenia ma prawo (§27 pkt.8 statutu) do odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów! Zatem wstąpienie w prawa delegata kolejnej osoby z wyborów nie jest prawomocne dopóki samo skreślenie poprzednika nie jest prawomocne, a nie jest do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

i sam zagłosował za jej przyjęciem.

Pozostali członkowie RKR również zagłosowali za przyjęciem takiej uchwały, Dorota Motylińska e-mailem z 6 listopada 2018, 13:42 a Krzysztof Janczewski e-mailem z 7 listopada 2018, 11:20.

Na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Motylińska /-/ Krzysztof Janczewski /-/ Piotr A. Dybczyński /-/

Uchwała 6/2018 z dnia 6 listopda 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD - region Wielkopolski stwierdza co następuje:

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia KOD nr ZG/2018/11/02/02 z dnia 2 listopada 2018 w naszej opinii narusza Statut Stowarzyszenia, dobre obyczaje i zasady rzetelnego stanowienia prawa. W szczególności:

1. Jeżeli ZG zamierza stosować zasadę skreślania z listy członków po 6 miesiącach niepłacenia to po pierwsze należy ją stosować DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW a nie tylko do delegatów a po drugie powinno się taką decyzję ogłaszać ze stosownym wyprzedzeniem, naszym zdaniem minimum właśnie 6 miesięcy a nie 7 dni. Ponadto statut wymaga oddzielnej uchwały o skreśleniu z listy członków każdej osoby oddzielnie.

2. Po drugie (co nam wydaje się ważniejsze) każdemu regionowi przysługuje konkretna, wynikająca ze statutu liczba delegatów, zależna od liczby członków, §29 pkt.6. Skreślanie nie może tej liczby zmniejszyć a na temat uzupełniania listy delegatów nie ma w tekście uchwały ani słowa. Zgodnie z §29 pkt. 5 w miejsce skreślonej osoby wchodzi z automatu kolejna z wyborów. Spowoduje to zawiadomienie tej osoby o Krajowym Zjeździe niezgodnie z §26 pkt.4! Jeżeli ZG zamierza do tych "zastępców" stosować podobne restrykcje związane z niepłaceniem składek to terminy są tu już kompletnie oderwane od rzeczywistości.

3. Dodatkowo każdy skreślony członek Stowarzyszenia ma prawo (§27 pkt.8 statutu) do odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów! Zatem wstąpienie w prawa delegata kolejnej osoby z wyborów nie jest prawomocne dopóki samo skreślenie poprzednika nie jest prawomocne, a nie jest do najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów.

17 maja 2018    Szesnaste posiedzenie RKR

W posiedzeniu wzięli udział:

1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Janczewski - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński - przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się za pomocą środków elektronicznego komunikowania się na odległość. Posiedzenie zwołał za pośrednictwem poczty elektronicznej Piotr A. Dybczyński w dniu 17 maja 2018 o godzinie 15:59.

Porządek posiedzenia:

1. Podjęcie uchwały przyjmującej ostateczny tekst sprawozdania z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej z okres od 21 stycznia 2017 do końca stycznia 2018.

Przewodniczący, po uzgodnieniu z członkami RKR treści sprawozdania, zaproponował jego formalne przyjęcie w formie uchwały i zagłosował za taką uchwałą. Uchwałę tego samego dnia poparli e-mailem: Dorota Motylińska o 16:30 oraz Krzysztof Janczewski o 22:27.

Na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Motylińska /-/
Krzysztof Janczewski /-/
Piotr A. Dybczyński /-/

Uchwała 5/2018
z dnia 17 maja 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego
Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

RKR przyjmuje ostateczną treść swojego rocznego sprawozdania, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik:

Sprawozdanie z działalności Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
za okres od 21 stycznia 2017 do 31 stycznia 2018.

W okresie sprawozdawczym Regionalna Komisja Rewizyjna (dalej RKR) działała w stałym składzie, wyłonionym podczas wyborów na pierwszym Regionalnym Zebraniu członków Stowarzyszenia KOD w dniu 21 stycznia 2017. Członkami RKR zostali wtedy wybrani: Dorota Motylińska, Krzysztof Janczewski i Piotr Dybczyński. Na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2017 RKR przeprowadziła zgodnie z § 22. pkt.3 Statutu wybór przewodniczącego RKR w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym został jednogłośnie Piotr A. Dybczyński.

RKR odbyła do dnia sporządzenia tego sprawozdania piętnaście protokołowanych posiedzeń, z tego jedenaście w okresie sprawozdawczym. Z tych 11 posiedzeń tylko jedno odbyło się za pomocą poczty elektronicznej, wszystkie pozostałe były spotkaniami bezpośrednimi, zwoływanymi w biurze KOD Wielkopolska na Zamkowej 7. Wszystkie posiedzenia prowadził przewodniczący RKR, na wszystkich obecna była Dorota Motylińska, trzykrotnie w posiedzeniu nie mógł uczestniczyć Krzysztof Janczewski.

W okresie sprawozdawczym RKR podjęła na swoich posiedzeniach 11 uchwał, wszystkie jednogłośnie.

Na pierwszym posiedzeniu RKR postanowiono, że RKR będzie prowadziła własną stronę internetową. Strona została uruchomiona jeszcze w styczniu i działa do dziś pod adresem: https://www.a-kod.pl/RKR

Na stronie internetowej RKR umieszczane są informacje o działalności RKR, sprawozdania z jej posiedzeń, wszystkie uchwały, komunikaty i inne dokumenty. Protokoły z posiedzeń RKR są również dostępne na stronie regionalnej KOD Wielkopolska. Protokoły z posiedzeń RKR są również w formie papierowej i opatrzonej podpisami członków RKR przechowywane w oddzielnym segregatorze w biurze oddziału regionalnego.

Publicznie dostępne są też zarówno oficjalne jak i prywatne adresy mailowe wszystkich członków RKR.

Przewodniczący RKR uczestniczył w prawie wszystkich posiedzeniach Zarządu Regionu – w okresie sprawozdawczym było ich 21. Na jednym posiedzeniu zastąpił go Krzysztof Janczewski a w jednym (elektronicznym) przewodniczący nie mógł uczestniczyć z przyczyn technicznych. W kilku posiedzeniach uczestniczyła RKR w pełnym składzie, odbyło się jedno wspólne posiedzenie RKR i ZR oraz kilka posiedzeń RKR, na które zaproszeni byli członkowie ZR. Szczegółowe informacje można znaleźć w dostępnych publicznie protokołach RKR i ZR.

RKR rozpoczęła swoją pracę od ustaleń „porządkowych”. Opracowała tymczasowy regulamin pracy RKR wobec braku takiego dokumentu uchwalonego przez Głowna Komisję Rewizyjną, wezwała ZR do opracowania tymczasowego regulaminu pracy ZR, regulaminu obiegu dokumentów, powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzeniu spisu z natury majątku stowarzyszenia w regionie.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do komisji cztery wnioski o zbadanie prawidłowości działań członków stowarzyszenia:

dwa dotyczyły nieprawidłowości w przeprowadzeniu jednej z kwest na wydarzeniu KOD i kwesty ciągłej w biurze regionalnym – wnioski złożył ZR, jeden wniosek członka KOD o zbadanie zgodności ze statutem uchwał ZR powołujących grupy lokalne o pokrywających się obszarach działania, jeden wniosek przekazany z Głównej Komisji Rewizyjnej a dotyczący rzekomych nieprawidłowości w dokumentowaniu wydatków.

Dwa pierwsze wnioski zostały rozpatrzone w trybie kontroli, trzeci wniosek rozpatrzono formułując opinię RKR w sprawie interpretacji zapisów statutu. Czwarty wniosek nie został rozpatrzony gdyż GKR odmówiła udostępnienia źródłowych dokumentów finansowych argumentując, że wydatki realizowane z konta Komitetu Społecznego KOD są poza ich i naszą kompetencją kontrolną.

Rezultaty działania komisji w trzech pierwszych sprawach, opracowane raporty pokontrolne i zalecenia dla ZR zostały opublikowane wraz z protokołami posiedzeń i są dostępne na stronie internetowej RKR.

Do RKR wpłynęła też jedna skarga członka stowarzyszenie na nieprawidłowe funkcjonowanie komunikacji członka z ZR. Po zbadaniu sprawy RKR uznała skargę za zasadną i przekazała ZR stosowne wnioski i zalecenia.

W związku ze stałą obecnością przedstawiciela RKR w posiedzeniach ZR komisja na bieżąco oceniała zgodność działań ZR z zapisami statutu i interesem stowarzyszenia i jego członków. Sformułowano w formie uchwał lub zaleceń szereg szczegółowych uwag i postulatów pod adresem ZR. Wszystkie one są publicznie dostępne na stronie RKR.

Przewodniczący RKR uczestniczył też w dwóch Walnych Zebraniach wyborczych członków grup lokalnych w Kaliszu i Koninie. Wraz z obecnymi członkami ZR zadbano o prawidłowy przebieg tych zebrań.

Niezależnie od spraw bieżących i realizowanej niejako ciągłej kontroli prac ZR głównym zadaniem RKR w okresie sprawozdawczym było zrealizowanie Uchwały 10/I/2017 Walnego Regionalnego Zebrania Członków z dnia 21 stycznia 2017. Uchwała ta zobowiązała RKR do przeprowadzenia wewnętrznego audytu działalności oddziału regionalnego stowarzyszenia KOD-Wielkopolska od jego powstania do dnia 21 stycznia 2017. Uchwała wymagała by audyt został przeprowadzony w terminie 3 miesięcy od jej podjęcia.

RKR bardzo poważnie i systematycznie podjęła się realizacji tego zadania, niestety okazało się, że oddział regionalny nie dysponuje prawie żadnymi dokumentami z okresu objętego audytem. Wielokrotnie powtarzane wnioski o udostępnienie przez ZR lub organa centralne stowarzyszenia dokumentacji finansowej, członkowskiej, zawartych umów, podjętych uchwał itp. realizowane były w minimalnym zakresie i ze znaczną zwłoką lub spotykały się z odmową. RKR kilkakrotnie zwróciła się do szeregowych członków KOD regionu Wielkopolska o udostępnienie posiadanych kopii faktur i innych dokumentów co zaowocowało zgromadzeniem pokaźnej ich liczby. W ocenie RKR zebrany materiał to ok. 50% powstałych w okresie objętym audytem dokumentów. Dodatkowo, wobec całkowitego braku dostępu do dokumentów finansowych i bankowych Komitetu Społecznego KOD niemożliwa był weryfikacja większości wpłat i wydatków. Nieskuteczne okazały się też próby kontaktu z byłymi pełnomocnikami ZG w regionie, Zbigniewem Zawadą i Radomirem Szumełdą.

W oparciu o posiadany materiał RKR opracowała obszerny raport z audytu wewnętrznego, zawierający między innymi kalendarium wydarzeń w regionie przed 21 stycznia 2017, zestawienie i omówienie dokumentów, w tym faktur opisujących wydatki. Ze względu na ogromne opóźnienia w otrzymywaniu materiałów, realizowane małymi partiami na przestrzeni wielu miesięcy RKR była w stanie opracować dokument końcowy dopiero w styczniu 2018. raport został przyjęty jednogłośnie uchwałą 2/2018 i stanowi załącznik do niej. Podobnie jak wszystkie inne dokumenty i uchwały RKR zostały one upublicznione i są dostępne na stronie internetowej RKR.

W czerwcu 2018 Głowna Komisja Rewizyjna uchwaliła regulamin prac regionalnych komisji rewizyjnych (uchwała GKR-03/2017 z dnia 21.06.2017). Regulamin ten wzbudził w członkach RKR wiele zastrzeżeń i sprzeciwów, czemu dano wyraz w liście otwartym do RKR, przekazanym również do wszystkich regionalnych komisji rewizyjnych. Niestety nasz sprzeciw nie spowodował żadnej reakcji, nie otrzymaliśmy też żadnej odpowiedzi z GKR.

Na dziewiątym posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2018 RKR podjęła jednogłośnie decyzję, że wystąpi do ZR o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD. O zamiarze tym został niezwłocznie poinformowany ZR celem umożliwienia dobrego przygotowania tego ważnego wydarzenia. Na kolejnych posiedzeniach RKR była zmuszona na wniosek ZR dwukrotnie odraczać termin złożenia zapowiadanego wniosku.


9 maja 2018    Piętnaste posiedzenie RKR

Obecni:

 1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 2. Krzysztof Janczewski - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 3. Piotr A. Dybczyński - przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

oraz zaproszeni goście:

 1. Sławomir Majdański, przewodniczący Zarządu Regionu
 2. Agnieszka Bizuga, członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 3. Robert Ciesielski, członek Zarządu Głownego

Posiedzenie odbyło się w biurze KOD Wielkopolska przy ul. Zamkowej 7. Posiedzeniu przewodniczył Piotr A. Dybczyński.

Porządek obrad:

 1. Rozmowa z Robertem Ciesielskim i Agnieszką Bizugą na temat sytuacji konfliktowej pomiędzy Zarządem Głównym KOD a Główną Komisją Rewizyjną.
 2. Inne sprawy związane ze zbliżającym się Walnym w regionie
 3. Wolne głosy
 • AD.1 Agnieszka Bizuga i Robert Ciesielski obszernie opisali sytuację konfliktową pomiędzy Zarządem Głównym KOD a Główną Komisją Rewizyjną. Przedstawili szereg spraw spornych, których wspólnym mianownikiem jest spór kompetencyjny między centralnymi organami stowarzyszenia. Jak wynika z przedstawionych informacji, sporu nie załagodziła ani mediacja członków Głównego Sądu Koleżeńskiego ani powołanie zespołu prawników do interpretacji zapisów statutu i innych przepisów dotyczących spornych kwestii, np. ustawy o rachunkowości, na podstawie której Zarząd Główny jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia sprawozdania rocznego ze swej działalności, w tym sprawozdania finansowego. Oba organy dysponują wzajemnie sprzecznymi opiniami, z jednej strony prawników a z drugiej praktyków w księgowości i doradców finansowych.

  Regionalna Komisja Rewizyjna wraz z przewodniczącym Zarządu Regionu z przykrością przyjęli do wiadomości przedstawiony stan rzeczy i zaapelowali o wykazanie w znacznie większym stopniu dobrej woli z obu stron, dla dobra całego stowarzyszenia.
 • AD.2. Przewodniczący ZR przedstawił krótko przebieg przygotowań do Nadzwyczajnego Regionalnego Zebrania Członków stowarzyszenia. RKR wyraża ubolewanie, że jedynie około 40 członków KOD region Wielkopolska potwierdziło zamiar uczestnictwa w regionalnym walnym.
 • AD. 3 . Innych spraw nie poruszano.

Na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Motylińska /-/
Krzysztof Janczewski /-/
Piotr A. Dybczyński /-/


13 kwietnia 2018    Czternaste posiedzenie RKR

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Janczewski - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński - przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się za pomocą środków elektronicznego komunikowania się na odległość. Posiedzenie zwołał za pośrednictwem poczty elektronicznej Piotr A. Dybczyński w dniu 13 kwietnia 2018 o godzinie 11:19.

Porządek posiedzenia:

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie uchwały zobowiązującej Zarząd Regionu do zwołania posiedzenia z udziałem RKR a poświęconego przygotowaniom do Regionalnego Walnego.

Przewodniczący zaproponował następującą treść uchwały:

Uchwała 4/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Wyrażamy dalsze zaniepokojenie brakiem podjęcia przez Zarząd Regionu intensywnych przygotowań do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KOD regionu Wielkopolska.

Przypominamy, że zgodnie z naszą uchwałą 3/2018 z 27 marca 2018 przesunęliśmy na prośbę ZG datę złożenia formalnego wniosku o zwołanie regionalnego walnego na 23 kwietnia, co oznacza, że Nadzwyczajne Walne w myśl postanowień statutu musi odbyć się nie później niż 13 maja 2018.

W tej sytuacji, na podstawie §57 punkt 3 litera c Statutu Stowarzyszenia KOD występujemy do Zarządu Regionu o zwołanie posiedzenia ZR z udziałem RKR w pełnym składzie w celu przedyskutowania stanu przygotowań do nadzwyczajnego regionalnego walnego a w szczególności do uzgodnienia z ZR treści zawartego w naszym wniosku porządku obrad tego walnego. Z tego powodu wnioskowane posiedzenie ZR musi odbyć się przed 23 kwietnia.

Wobec braku zgłoszeń uwag do treści przewodniczący poddał tę uchwałę pod głosowanie za pomocą poczty elektronicznej.

Głosowanie zakończono 13 kwietnia 2018 o godzinie 17:42, oddano 3 głosy, wynik: jednogłośnie ZA.

Na tym posiedzenie zakończono.

Dorota Motylińska /-/
Krzysztof Janczewski /-/
Piotr A. Dybczyński /-/

Uchwała 4/2018
z dnia 13 kwietnia 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego
Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Wyrażamy dalsze zaniepokojenie brakiem podjęcia przez Zarząd Regionu intensywnych przygotowań do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków KOD regionu Wielkopolska.

Przypominamy, że zgodnie z naszą uchwałą 3/2018 z 27 marca 2018 przesunęliśmy na prośbę ZG datę złożenia formalnego wniosku o zwołanie regionalnego walnego na 23 kwietnia, co oznacza, że Nadzwyczajne Walne w myśl postanowień statutu musi odbyć się nie później niż 13 maja 2018.

W tej sytuacji, na podstawie §57 punkt 3 litera c Statutu Stowarzyszenia KOD występujemy do Zarządu Regionu o zwołanie posiedzenia ZR z udziałem RKR w pełnym składzie w celu przedyskutowania stanu przygotowań do nadzwyczajnego regionalnego walnego a w szczególności do uzgodnienia z ZR treści zawartego w naszym wniosku porządku obrad tego walnego. Z tego powodu wnioskowane posiedzenie ZR musi odbyć się przed 23 kwietnia.


27 marca 2018    Trzynaste posiedzenie RKR

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Zaproszony był (na jego prośbę) przewodniczący Zarządu Regionalnego, ale nie mógł uczestniczyć. RKR konsultowała się w trakcie posiedzenia telefonicznie z Adrianą Machowiak, członkiem ZR.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Dyskusja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu Wielkopolska a w szczególności odpowiedź na apel ZR o opóźnienie walnego.
 2. Lista „spraw niezałatwionych”
 3. Inne sprawy bieżące.

Przebieg obrad:

AD.1. Przewodniczący przypomniał treść apelu ZR: „Zarząd Regionu KOD WIELKOPOLSKA zwraca się do Regionalnej Komisji Rewizyjnej z apelem, aby planowany wniosek Komisji do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego zjazdu członków regionu KOD WIELKOPOLSKA został złożony nie wcześniej niż w dniu 01 maja 2018r.” Po dyskusji RKR uznała, że w poczuciu odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie KOD w Wielkopolsce, w tym za przestrzeganie postanowień statutu, RKR czuje się zmuszona opieszałością ZR do opóźnienia zapowiadanego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD w Wielkopolsce. Swoją dezaprobatę i decyzję w sprawie nowego terminu RKR podjęła w formie uchwały Nr.3/2018.

AD.2. Na prośbę przewodniczącego ZR RKR przyjęła po dyskusji dokument zatytułowany „Lista niezałatwionych wniosków RKR”. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu i razem z nim zostanie niezwłocznie przekazany zarządowi regionalnemu.

Na tym posiedzenie zakończono
/ Dorota Motylińska/
/ Piotr A. Dybczyński/

Uchwała 3/2018
z dnia 27 marca 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

W uchwale RKR nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 zobowiązaliśmy się do wystąpienia w marcu 2018 do ZR z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD-Wielkopolska. Uchwała ta została podjęta z takim wyprzedzeniem w przekonaniu, że pozwoli to zarządowi regionalnemu na spokojne i racjonalne przygotowanie Walnego, które powinno odbyć się do 21 kwietnia.

Z ubolewaniem musimy stwierdzić, że ZR zignorował przekazaną mu niezwłocznie uchwałę RKR nr 1/2018 i praktycznie do dnia dzisiejszego nie podjął żadnych przygotowań. W zamian, ZR wystąpił w dniu 22 marca 2018 z apelem o opóźnienie Nadzwyczajnego Walnego o co najmniej miesiąc. Opieszałość ZR w podjęciu działań niezbędnych do zwołania Walnego jest zupełnie nieuzasadniona i dla nas niezrozumiała, jest przejawem lekceważenia dobrej woli RKR, która zamiast wystąpić w styczniu z żądaniem zwołania Walnego dała zarządowi regionalnemu trzy miesiące na jego przygotowanie.

W zaistniałej sytuacji, w poczuciu obowiązku dbania o przestrzeganie zasad statutowych czujemy się zmuszeni do opóźnienia złożenia naszego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego w naszym regionie. Uważamy jednak, że pojawiające się propozycje przeprowadzenia walnego pod koniec maja są nie do przyjęcia. RKR podejmuje zatem i ogłasza decyzję, że na podstawie §45, ustęp 5, Statutu Stowarzyszenia KOD wystąpi do ZR z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD-Wielkopolska w dniu 23 kwietnia 2018 co oznacza, że Nadzwyczajne Walne musi odbyć się nie później niż 13 maja 2018. Pozostające od dziś półtora miesiąca jest naszym zdaniem czasem całkowicie wystarczającym na podjęcie stosownych działań. Oczekujemy, że ponowne okazanie dobrej woli i chęci współpracy RKR z Zarządem Regionu zostanie docenione a z dotychczasowej opieszałości ZR zostaną wyciągnięte wnioski.

W ramach tej proponowanej współpracy oczekujemy wspólnego posiedzenia ZR i RKR przed dniem 25 kwietnia tak by najpóźniej 27 kwietnia można było rozesłać członkom uzgodniony przez ZR i RKR proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego.

Załącznik do protokołu: Lista niezałatwionych wniosków RKR:

 1. O uchwalenie procedury obiegu dokumentów, w tym elektronicznych
 2. O uzupełnienie przeprowadzonej inwentaryzacji majątku w biurze o informacje o pochodzeniu jego składników lub ustalenie praw własności lub użytkowania
 3. O uporządkowanie i ograniczenie dostępu do kluczy do biura, w szczególności do jego części, w której przechowywane są dokumenty
 4. O formalne załatwienie sprawy gospodarowania odpadami w biurze na Zamkowej
 5. O realizację uchwał Regionalnego Walnego Zebrania Członków, w szczególności uchwał: 13, 15, 17 i 18.

14 marca 2018    Dwunaste posiedzenie RKR

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Zaproszeni byli wszyscy członkowie Zarządu Regionalnego oraz przewodniczący Regionalnego Sądu Koleżeńskiego. Obecni byli:

1. Sławomir Majdański
2. Zdzisław Kałek

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Dyskusja na temat Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu Wielkopolska a w szczególności proponowany porządek obrad.
 3. Inne sprawy bieżące i wolne głosy

Przebieg obrad:

 1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
 2. Przewodniczący przedstawił zarówno propozycje RKR do porządku obrad nadzwyczajnego walnego jak i inne propozycje pojawiające się na spotkaniach członków KOD z regionu. Aktualna lista wygląda następująco:
  1. Przedstawienie sprawozdań z rocznej działalności: Zarządu Regionu (łącznie z sekcjami tematycznymi), Regionalnej Komisji Rewizyjnej, Regionalnego sądu koleżeńskiego oraz dyskusja nad tymi sprawozdaniami.
  2. Relacja z rocznej działalności „w centrali”: Roberta Ciesielskiego, członka Zarządu Głównego KOD z naszego regionu, Agnieszki Bizugi, członka Głównej Komisji Rewizyjnej z naszego regionu oraz Krzysztofa Podemskiego, członka Głównego Sądu Koleżeńskiego z naszego regionu.
  3. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających delegata na Krajowy Walny Zjazd Delegatów KOD.
  4. Ewentualne zmiany w składzie Zarządu Regionalnego.
  5. Sprawozdanie z działalności grup lokalnych w naszym regionie oraz dyskusja na temat uruchomienia Rady Regionalnej wobec braku formalnych wyborów w większości grup lokalnych i całkowitego braku aktywności kilku pozostałych.
  6. Zebranie i przyjęcie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Regionu Wielkopolska dotyczących najważniejszych aspektów działania KOD w aspekcie ogólnokrajowym i naszego regionu.

Zebrani szczegółowo przedstawili swoje uwagi i propozycje do poszczególnych punktów.

Uzupełniające wybory na delegata na Krajowy Zjazd delegatów wydają się jedyną rozsądną metodą rozstrzygnięcia problemu wobec niemożliwości zastosowania §29 punkt 5 statutu (są dwie osoby z równą liczbą głosów wśród kolejnych kandydatów z wyborów).

Problem ewentualnych zmian składu Zarząd Regionalny przedyskutuje we własnym gronie. RKR sugeruje by wziąć pod uwagę zarówno zbliżające się wybory samorządowe jak i aktualną dyspozycyjność i gotowość do aktywnej pracy w zarządzie obecnych jego członków.

RKR zgłasza pilną potrzebę „uaktywnienia” Rady Regionu (§ 43 i § 51 Statutu) co pociąga za sobą konieczność uporządkowania sytuacji grup lokalnych w regionie. Członków rady Regionu mogą wskazać jedynie władze grup lokalnych pochodzące z ważnych wyborów. Dyskusja w tym punkcie powinna w nadzwyczajnym walnym doprowadzić do unormowania sytuacji i umożliwić działanie rady Regionu.

Zebrani uznali za ważne wcześniejsze przygotowanie treści proponowanych uchwał, Zarząd Regionu zainicjuje powstanie grupy roboczej, która zajmie się zebraniem i redakcją propozycji uchwał.

Wobec nieobecności większości zaproszonych gości uznano, że potrzebna jest dalsza dyskusja nad porządkiem obrad nadzwyczajnego walnego, np. w formie udziału całej RKR w posiedzeniu ZR.

 1. W ramach wolnych wniosków:
  1. RKR apeluje do ZR o aktualizację zbioru uchwał i protokołów ZR, szczególnie w wersji papierowej, gdzie zaległość sięga już kilku miesięcy.
  2. Sławomir Majdański poprosił RKR o przygotowanie listy niezałatwionych wniosków i sugestii skierowanych do ZR a sformułowanych na różnych posiedzeniach RKR. RKR przygotuje taką listę w najbliższym czasie i przekaże ZR.

Na tym posiedzenie zakończono
/ Dorota Motylińska/
/ Piotr A. Dybczyński/


18 stycznia 2018    Jedenaste posiedzenie RKR

Obecni:

 1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 2. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 3. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Na podstawie §23 pkt.3 Statutu posiedzenie zostało przeprowadzone z użyciem środków komunikacji elektronicznej.

Przewodniczący RKR przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej ostateczną treść sprawozdania z wewnętrznego audytu w oddziale regionalnym stowarzyszenia KOD-Wielkopolska (Uchwała 2/2018).

Przebieg posiedzenia:

Oba dokumenty zostały przesłane wszystkim członkom RKR w formie elektronicznej. Po dyskusji i naniesieniu poprawek przewodniczący Piotr A. Dybczyński zarządził elektroniczne głosowanie 18 stycznia 2018 o godzinie 8:42, jednocześnie oddając głos za przyjęciem obu dokumentów.

Dorota Motylińska zagłosowała za przyjęciem obu dokumentów za pomocą e-maila tego samego dnia o godzinie 11:38.

Krzysztof Janczewski zagłosował za przyjęciem obu dokumentów za pomocą e-maila tego samego dnia o godzinie 13:38.

Na tym posiedzenie zakończono. / Dorota Motylińska/ /Krzysztof Janczewski/ / Piotr A. Dybczyński/

Uchwała 2/2018

z dnia 18 stycznia 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Realizując uchwałę Walnego Regionalnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska RKR przeprowadziła audyt wewnętrzny oddziału regionalnego i niniejszą uchwałą zatwierdza ostateczny tekst sprawozdania z audytu. Tekst sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik:sprawozdanie z audytu.


8 stycznia 2018    Dziesiąte posiedzenie RKR

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
3. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Relacja przewodniczącego RKR z rozmów z przewodniczącym GKR
 3. Relacja przewodniczącego z udziału w walnych, wyborczych zebraniach członków KOD w Lesznie i Koninie
 4. Relacja przewodniczącego z posiedzeń Zarządu Regionu
 5. Omówienie przygotowanych przez członków RKR części dokumentów audytowych i ustalenie prac niezbędnych do wykonania tak by audyt został opublikowany przed 21 stycznia.
 6. Inne sprawy bieżące i wolne głosy

Przebieg obrad:

 • AD.1.Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
 • Ad.2,3 i 4. Przewodniczący przedstawił zwięzłe sprawozdania z posiedzeń ZR w których uczestniczył, z dwóch wyborczych walnych zebrań członków w grupach lokalnych Leszno i Konin oraz relację z rozmowy telefonicznej z przewodniczącym GKR, Michałem Klementowskim z jego inicjatywy. Pomimo obietnicy wyrażonej w tej rozmowie GKR nadal nie nadesłała odpowiedzi na nasze listy.
 • AD.5. Po zapoznaniu się ze stanem prac członkowie RKR zgodzili się, że należy w krótkim czasie zakończyć prace i opublikować raport z audytu wewnętrznego zleconego nam przez Regionalne Walne zebranie członków KOD. Postanowiono dołożyć starań by publikacja nastąpiła przed 21 stycznia 2018 czyli przed rocznicą Regionalnego Walnego.
 • AD.6. Przewodniczący zwrócił się do pozostałych członków RKR o opinię w sprawie wystąpienia do ZR z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego, Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD w naszym regionie. W dyskusji poniesiono, że ze względu na krótki statutowy termin realizacji takiego żądania (21 dni) RKR powinna uprzedzić o takim zamiarze Zarząd Regionu ze stosownym wyprzedzeniem. Rozważano też różne, pozytywne i negatywne aspekty takiej decyzji. Po dalszej dyskusji Regionalna Komisja Rewizyjna podjęła jednogłośnie następującą uchwałę:

Uchwała 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Na podstawie §45, ustęp 5, Statutu Stowarzyszenia KOD Regionalna Komisja Rewizyjna postanawia wystąpić w marcu 2018 roku do Zarządu Oddziału Regionalnego KOD Wielkopolska z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego, Regionalnego Walnego Zebrania Członków KOD – region wielkopolski celem przedstawienia i przedyskutowania sprawozdań z działalności wszystkich regionalnych organów stowarzyszenia w okresie od wyborów 21 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017.

Uzasadnienie:

RKR jest  świadoma, że zwołanie Walnego spowoduje pewne dodatkowe wydatki oraz że wobec aktualnej sytuacji Stowarzyszenia frekwencja może nie być wielka. Ale zdaniem RKR właśnie z powodu obserwowanego marazmu i spadku aktywności przedstawienie szczegółowych sprawozdań rocznych organów regionalnych Stowarzyszenia i dyskusja nad nimi może spowodować aktywizację członków i poprawę atmosfery. Do czasu Walnego (kwiecień 2018) powinny też być znane szczegółowe dane o opłacaniu składek przez członków co w połączeniu z frekwencją na Nadzwyczajnym Walnym przyczyni się do urealnienia i weryfikacji liczby członków. Znane też będą wyniki finansowe regionu za 2017 rok.

RKR podejmuje tę uchwałę z dwumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wystąpienia do ZR z żądaniem zwołania Walnego chcąc zapewnić wystarczający czas na jego zorganizowanie jak również na przygotowanie sprawozdania ZR ze swej działalności.

O treści uchwały ZR zostanie powiadomiony niezwłocznie, RKR prosi też o przekazanie tej informacji Regionalnemu Sądowi Koleżeńskiemu Stowarzyszenia KOD – Wielkopolska.

Na tym posiedzenie zakończono
/ Dorota Motylińska/
/Krzysztof Janczewski/
/ Piotr A. Dybczyński/


27 września 2017    Dziewiąte posiedzenie RKR

Obecni:

 1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 2. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 3. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
 2. Sprawozdania członków RKR z prac dotyczących audytu od ostatniego posiedzenia
 3. Dyskusja nad nowo-otrzymanymi dokumentami
 4. Stanowisko w sprawie niektórych niewłaściwych praktyk w regionie w okresie objętym audytem
 5. Stanowisko w kwestii Regulaminu Pracy regionalnych komisji rewizyjnych
 6. Sprawy bieżące i wolne głosy

Przebieg obrad:

 1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
 2. Przedyskutowano stan prac nad przygotowaniem zleconego przez regionalne Walne Zebranie Członków audytu działań stowarzyszenia. Dorota Motylińska przedstawiła wstępny szkic ramowy sprawozdania z audytu. Komisja zgodziła się, że musi on być uzupełniony o cały szereg ważnych informacji ale stanowi on ważny początek prac nad tym dokumentem. Krzysztof Janczewski poinformował, że ze względu na okoliczności osobiste nie zrealizował zaplanowanych prac ale nadrobi zaległości w najbliższym czasie. Piotr Dybczyński przedstawił znacząco uzupełnioną i poszerzona tabelę wydarzeń i przepływów finansowych w regionie od listopada 2015 do lutego 2017. Tabela zawiera podlinkowane prawie 200 skanów dokumentów: faktur, rachunków, umów, rozliczeń itp. Ponieważ nie spodziewamy się pozyskania kolejnych dokumentów tabela w obecnej postaci będzie podstawą do dalszych działań.
 3. W sierpniu 2017 na adres przewodniczącego RKR Agnieszka Bizuga nadesłała ostatnią porcję około 100 skanów dokumentów. Zostały one opracowane i wklejone do omawianej wyżej tabeli. Komisja wyraziła zadowolenie ze znacznego uzupełnienia materiału źródłowego i przedyskutowała kilka przypadków budzących wątpliwości.
 4. W kilku sprawach konieczne będzie uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od członków stowarzyszenia, w tym od pełniącego w okresie od 30 października 2016 do 21 stycznia 2017 obowiązki koordynatora regionu Radomira Szumełdy. W jednej sprawie komisja postanowiła się zwrócić do Głównej Komisji Rewizyjnej o zajęcie się sprawą ponieważ dotyczy ona między innymi członka spoza naszego regionu, płatności dokonywał Komitet Społeczny, którego działalność jest poza jurysdykcją komisji a ponadto dokumenty wymagające wyjaśnienia otrzymaliśmy od członka Głównej Komisji Rewizyjnej Agnieszki Bizugi, która jest prawdopodobnie w tej sprawie najlepiej zorientowana.
 5. Komisja z dużym niezadowoleniem przyjęła brak jakiejkolwiek reakcji za strony Głównej Komisji Rewizyjnej na naszą krytykę uchwalonego przez GKR regulaminu działania regionalnych komisji rewizyjnych. Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD-region Wielkopolska nadal, w pełni i jednogłośnie podtrzymuje swoje krytyczne uwagi oraz propozycje naprawy sytuacji wyrażone w Uchwale RKR nr 9/2017 z dnia 26 czerwca 2017 i rozpowszechnione w formie listu otwartego do GKR, przesłanego również do wszystkich komisji regionalnych. Uważamy, że nazwa naszego stowarzyszenia zobowiązuje nas do innego stylu działania.
 6. Komisja postanowiła zwrócić się ponownie do GKR o uzupełnienie dokumentów przesłanych nam do zbadania 13 maja 2017. Mimo wysyłanych drogą e-mailową zapytań nie dostaliśmy dotąd żadnej odpowiedzi.

Na tym posiedzenie zakończono
/ Dorota Motylińska/
/Krzysztof Janczewski/
/ Piotr A. Dybczyński/


20 i 26 czerwca 2017    Ósme posiedzenie RKR

Relacja z 8 posiedzenia Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

z dnia 20 i 26 czerwca 2017r (posiedzenie dwuczęściowe)

Obecni na części pierwszej (20 czerwca):

 1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Nieobecny: Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Obecni na części drugiej (26 czerwca):

 1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 3. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Obie części posiedzenia odbyły się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

3 Relacja przewodniczącego RKR z Krajowego Zjazdu Delegatów, omówienie wyników wyborów i uchwał KZD, sprawozdania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

 1. Kontrola Protokołów i dokumentacji Regionalnego Walnego Zebrania Członków z 21 stycznia 2017
 2. Zapoznanie się z nowo-uchwalonym regulaminem pracy regionalnych komisji rewizyjnych
 3. Dyskusja nad postępem prac audytowych i podział dalszych zadań
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski

Część pierwsza posiedzenia:

 1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
 2. Przewodniczący RKR (jednocześnie delegat na KZD) obszernie zrelacjonował przebieg KZD i jego wyniki.
 3. RKR w składzie Dorota Motylińska i Piotr A. Dybczyński przeprowadziła kontrolę formalnej i merytorycznej poprawności dokumentów z Regionalnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska, w związku z ich wpłynięciem do Zarządu Regionalnego. RKR nie stwierdziła żadnych istotnych uchybień formalnych ani merytorycznych. Nie przeprowadzono kontroli kart do głosowania – karty zdeponowane są w zapieczętowanym pojemniku. RKR zwróci się z zapytaniem do Zarządu Regionu czy kompletność kart została sprawdzona przed zapieczętowaniem pojemnika.
  W związku z przeprowadzoną kontrolą dokumentacji RWZC Regionalna Komisja Rewizyjna postanowiła w formie uchwały zwrócić się do Zarządu regionalnego z zapytaniem o sposób i dotychczasowy zakres realizacji uchwał RWZC skierowanych do Zarządu Regionu – patrz Uchwała 8/2017 niżej.

W trakcie pierwszej części posiedzenia RKR chęć osobistego przedstawienia swoich uwag krytycznych o działalności stowarzyszenia w regionie zgłosił kolega Roman Pindur. Komisja wysłuchała jego uwag i spostrzeżeń oraz sugestii zmian w zasadach funkcjonowania stowarzyszenia w obszarze korzystania z pracy wolontariuszy. Uznając słuszność wielu krytycznych spostrzeżeń oraz zauważając ich zbieżność z opublikowanym sprawozdaniem z audytu działania krajowych organów stowarzyszenia RKR przekaże te uwagi Zarządowi Regionalnemu do rozpatrzenia.

Część druga posiedzenia:

 1. Na jednej z grup Facebookowych pojawił się Regulamin Pracy Regionalnych Komisji Rewizyjnych uchwalony prawdopodobnie w dniu 21.06.2017r (uchwała GKR-03/2017 z dnia 21.06.2017). RKR zapoznała się szczegółowo z treścią tego dokumentu i stwierdziła, że zasadniczo odbiega on od oczekiwań i potrzeb RKR. Po dyskusji RKR zdecydowała podjąć uchwałę o wystosowaniu listu otwartego do Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia KOD i komisji regionalnych – patrz Uchwała 9/2017 niżej.
 2. RKR omówiła postęp w pracach nad audytem działalności oddziału regionalnego zleconym przez Regionalne Walne Zebranie Członków. Komisja z zadowoleniem odnotowała pozytywny odzew na komunikat wystosowany do członków stowarzyszenia po poprzednim posiedzeniu. Do RKR napływają stale nowe dokumenty o obraz działalności regionalnego oddziału stowarzyszenia przed 21 stycznie 2017 staje się coraz bardziej kompletny. Niestety ciągle brakuje najważniejszych dokumentów finansowych związanych z działalnością Komitetu Społecznego KOD. RKR ponownie zwróci się do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej o udostępnienie potrzebnych danych.
 3. Wobec braku dodatkowych spraw na tym posiedzenie zakończono.

Uchwała nr 8/2017

z dnia 20 czerwca 2017 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

RKR zwraca się do Zarządu Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska o udostępnienie informacji w jaki sposób i w jakim zakresie realizowane są uchwały Regionalnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska. W szczególności chodzi o uchwały bezpośrednio skierowanie do Zarządu Regionu, mianowicie uchwały 17, 18 i 19.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Dorota Motylińska
Piotr A. Dybczyński

Uchwała nr 9/2017

z dnia 26 czerwca 2017 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

RKR z dużym smutkiem stwierdza, że zaproponowany przez Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia KOD Regulamin Pracy Regionalnych Komisji Rewizyjnych zasadniczo odbiega od oczekiwań i potrzeb RKR. W tej sytuacji Regionalna Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji postanowiła wystąpić do Głównej Komisji Rewizyjnej i do innych regionalnych komisji rewizyjnych z listem otwartym następującej treści:

List Otwarty do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regionalnych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia KOD.

Szanowni Państwo,
z wielkim smutkiem i zaniepokojeniem zapoznaliśmy się szczegółowo z zaproponowanym przez GKR regulaminem pracy regionalnych komisji rewizyjnych. Jesteśmy mocno rozczarowani treścią tego dokumentu. Zaproponowany tekst regulaminu w swojej ogólnej wymowie znacznie bardziej pasowałby do silnie zhierarchizowanej i scentralizowanej korporacji komercyjnej niż do obywatelskiego Stowarzyszenia opartego o działalność wolontariuszy. Mamy w nim mieszaninę zapisów oczywistych i niepotrzebnych, wręcz śmiesznych, z którymi nie możemy się zgodzić a tym samym przyjąć taki regulamin do stosowania. Brakuje też bardzo wielu zapisów dających regionalnym komisjom narzędzia do skutecznej pracy. W zamian regulamin koncentruje się na wprowadzeniu silnego podporządkowania komisji regionalnych wobec komisji głównej (§2) co nie znajduje oparcia w statucie Stowarzyszenia KOD.'
RKR jest regionalnym organem władzy w Stowarzyszeniu KOD a najwyższą władzą w regionie jest Regionalne Walne Zgromadzenie Członków (lub delegatów). I to właśnie regionalnemu Walnemu podlega bezpośrednio RKR. Wprowadzenie systemu nakazów i poleceń ze strony GKR budzi nasz sprzeciw, podobnie jak zrobienie z regionalnych komisji systemu donosicieli na koleżanki i kolegów – tylko tak można ocenić żądanie informowania GKR o każdym zdarzeniu sugerującym konieczność przeprowadzenia kontroli (§2 pkt.6).

Na dodatek niektóre szczegółowe zapisy proponowanego regulaminu są sprzeczne ze statutem, zbędne lub wręcz zabawne, np.:
§6 opisuje absurdalny system upoważnień. Członkowie RKR mają upoważniać przewodniczącego do wysłuchania Zarządu Regionalnego na jego posiedzeniu.
§11 pkt.6 nadaje się bardziej do regulaminu samorządu starszaków w przedszkolu a nie do organu stowarzyszenia o nazwie Komitet Obrony Demokracji.
§12 pkt 1 i 2 można spokojnie zastąpić tekstem: w przypadku posiedzenia w składzie przewodniczący i członek RKR głosowań się nie przeprowadza – decyduje przewodniczący. Efekt będzie ten sam.
§7 jest sprzeczny z §22 pkt. 3 Statutu
§8 pkt.2 – nie wiadomo czego dotyczy bo oddziały regionalne i grupy lokalne nie posiadają żadnego majątku
Niestety w proponowanym tekście są też zapisy nie do przyjęcia, jak wspomniany system obowiązkowego „donosicielstwa”. Cała koncepcja skrajnie dominującej i „nakazowo-rozdzielczej” roli GKR wobec komisji regionalnych nie znajduje uzasadnienia w statucie a straszenie nas odpowiedzialnością materialną (§2 pkt.6) jest w świetle dotychczasowych działań krajowych organów stowarzyszenia wysoce niestosowne, wręcz obraźliwe.

Podsumowując:
Regionalna Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwraca się do Głównej Komisji Rewizyjnej z apelem, by GKR uznała uchwalony regulamin za projekt do dyskusji, głównie z członkami wszystkich komisji regionalnych. Po zebraniu uwag oraz propozycji zmian i uzupełnień GKR przygotowałaby kolejny projekt, uwzględniający otrzymane uwagi i zastrzeżenia. Pierwszym głosem w dyskusji może być uchwalony przez RKR regionu Wielkopolska regulamin tymczasowy, przyjęty (z braku dokumentu opisanego w statucie) na początku działalności RKR w dniu 1 lutego 2017, dostępny pod adresem: https://a-kod.pl/index.php/RKR/Regulamin .


16 maja 2017 Siódme posiedzenie RKR

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Nieobecny: Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Dyskusja na temat stanu prac w zakresie audytu w regionie, podział dalszych zadań pomiędzy członków RKR
 3. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 • AD 1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
 • AD 2. Przedyskutowano stan prac nad przygotowaniem zleconego przez regionalne Walne Zebranie Członków audytu działań stowarzyszenia. Wobec utrzymującego się braku wielu dokumentów RKR postanowiła ponownie wystąpić do Zarządu Regionu i krajowych władz Stowarzyszenia o udostępnienie brakujących informacji. Ze względu na okres „przedwyborczy” stosowne wnioski zostaną skierowane już po wyborach. Ponieważ upływa termin wskazany w uchwale regionalnego Walnego Zebrania Członków RKR postanowiła podjąć stosowną uchwałę, wyjaśniającą przyczyny opóźnienia. Wstępna wersja przygotowanego przez RKR kalendarium wydarzeń w regionie stanowi załącznik do niniejszego protokołu i zostanie opublikowana wraz z komunikatem.
 • AD 3. RKR z dużym zaniepokojenie odnotowała brak w dalszym ciągu opublikowanego na stronie regionalnej KOD protokołu ze styczniowego Walnego Zebrania Członków. Opublikowanie dokumentów z tego zebrania jest statutowym obowiązkiem Zarządu regionalnego. Przewodniczący RKR prześle do ZR stosowne przypomnienie.

Uchwała nr 7/2017

z dnia 16 maja 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału
Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

RKR postanawia zwrócić się do członków i sympatyków Stowarzyszenia KOD w Wielkopolsce z następującym komunikatem:

Komunikat RKR:

Szanowni Państwo,

członkowie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska.
Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD uprzejmie informuje, że mimo iż minął trzy miesięczny termin na przeprowadzenie audytu działań oddziału regionalnego, wyznaczony nam w Uchwale 10/I/2017 regionalnego Walnego Zebrania Członków z dnia 21 stycznia 2017 nadal nie jesteśmy w stanie przedstawić raportu z tego audytu.
Stopień komplikacji zagadnienia a przede wszystkim ogromne luki w dokumentacji będącej w dyspozycji RKR powodują konieczność przedłużenia prac. RKR, wspomagana przez Zarząd Regionalny dokłada starań, by dotrzeć do wszystkich niezbędnych informacji jednak niemożliwość dotarcia do rozliczeń Społecznego Komitetu KOD czyni nasze wysiłki jak dotąd mało skutecznymi. Mamy nadzieję że nowe władze krajowe KOD pomogą nam skompletować konieczne dokumenty i informacje.
Załączamy opracowany przez RKR dokument – kalendarium wydarzeń regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wiążą się ze skutkami finansowymi. Jeśli ktokolwiek z Państwa jest w posiadaniu kopii dokumentów finansowych, rozliczeń zbiórek lub innych informacji mogących nam pomóc w skompletowaniu wiedzy o działalności stowarzyszenia w regionie przed dniem 21 stycznia 2017, prosimy o kontakt e-mail na adres rkr@a-kod.pl lub dowolny inny kontaktowy adres do członków komisji.

Załącznik do Komunikatu:

Chronologia wydarzeń regionalnych KODUchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Na tym posiedzenie zakończono / Dorota Motylińska/ / Piotr A. Dybczyński/


9 kwietnia 2017 Po posiedzeniu Zarządu odbyło się szóste posiedzenie RKR, na którego pierwszą część zaproszony został cały Zarząd Regionalny

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej
3. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Zaproszeni Goście na punkt pierwszy porządku obrad - pełny skład Zarządu Regionalnego: Sławomir Majdański, Tomasz Adamiec, Grzegorz Borys, Grażyna Maria Ciesielska, Zdzisław Kałek, Adriana Machowiak oraz Izabela Milewska.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Spotkanie z członkami Zarządu Regionalnego w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie podjętych przez ZG uchwał o powołaniu trzech grup lokalnych obejmujących swym działaniem miasto Poznań oraz w celu pozyskania wiedzy o brakujących dokumentach ze zbiórek i innych wydarzeń w KOD Wielkopolska rodzących skutki finansowe.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 3. Relacja Krzysztofa Janczewskiego z ostatniego posiedzenia ZR – reprezentował RKR w zastępstwie przewodniczącego.
 4. Dyskusja nad skargą Ryszarda Tezkiego na trudności w komunikacji e-mailowej z ZR
 5. Sprawy bieżące i organizacyjne.
 • AD 1 Przewodniczący RKR wyraził podziękowanie członkom ZR za stuprocentową frekwencję członków Zarządu Regionalnego przybyłych na posiedzenie RKR na jej zaproszenie.

  Przedmiotem spotkania były dwa tematy:
  1. wyjaśnienia dotyczące podjętych uchwał o powołaniu trzech grup lokalnych obejmujących swym działaniem miasto Poznań. Członek KOD, Joanna Darecka, zwróciła się 12 marca 2017 drogą e-mailową do RKR z wnioskiem o zbadanie zgodności tych uchwał ze statutem i interesem Stowarzyszenia. Ponieważ z przyczyn technicznych nikt z RKR nie był obecny na posiedzeniu ZR w dniu 7 marca 2017 gdy przedmiotowe uchwały zapadły a w protokole z posiedzenia brakuje informacji o uzasadnieniu podjęcia takich uchwał i o przewidywanym sposobie ich realizacji, RKR podjęła na posiedzeniu w dniu 14 marca o konieczności uzyskania od ZR wyjaśnień i w tym celu zaprosiła ZR na swoje kolejne posiedzenia. Z wyjaśnień członków ZR wynika, że nie widzą oni żadnej sprzeczności przedmiotowych uchwał ze statutem Stowarzyszenia KOD. Ponadto są świadomi, że wobec zasady, że jeden członek stowarzyszenia może być członkiem tylko jednej grupy lokalnej przeprowadzenie walnych zgromadzeń członków wraz z wyborami ich władz we wszystkich nowo powołanych grupach lokalnych w całym regionie musi być poprzedzone szczegółowym sporządzeniem list członków poszczególnych grup i indywidualnym, skutecznym ich zawiadomieniem o zwoływanych zebraniach. Powyższe musi jeszcze być poprzedzone zawiadomieniem wszystkich członków stowarzyszenia w regionie o powołaniu grup lokalnych i możliwości zapisywania się do nich. Regionalna Komisja Rewizyjna przyjęła w tej sprawie następujące stanowisko:

Po zapoznaniu się z uchwałami ZRWLKP/2017/03/07/02 – 04 i po wysłuchaniu wyjaśnień członków ZR Regionalna Komisja Rewizyjna uznaje, że interpretacja jaką wypracował Zarząd Regionalny jest może zaskakująca ale w opinii RKR w pełni zgodna ze Statutem – nigdzie nie jest w nim powiedziane, że tereny działania grup lokalnych muszą być rozłączne. W opinii RKR nawet poza miastami na prawach powiatu formalnie nic nie stoi na przeszkodzie by w jednym powiecie działały dwie grupy lokalne obejmujące ten sam powiat. Jest to być może sprzeczne z intuicyjną interpretacją statutu ale nie z jego literą.
Natomiast warunkiem koniecznym do takiej interpretacji jest przyjęcie i rygorystyczne przestrzeganie zasady, że jeden członek Stowarzyszenia KOD może być w danym momencie członkiem tylko jednej grupy lokalnej. Przeprowadzenie walnych zgromadzeń członków wraz z wyborami ich władz we wszystkich nowo powołanych grupach lokalnych w całym regionie musi być zatem poprzedzone szczegółowym sporządzeniem list członków poszczególnych grup i indywidualnym, skutecznym ich zawiadomieniem o zwoływanych zebraniach. Powyższe musi jeszcze dodatkowo być poprzedzone zawiadomieniem WSZYSTKICH członków stowarzyszenia w regionie o powołaniu grup lokalnych i możliwości zapisywania się do nich.

O przyjętym stanowisku RKR zawiadomi Joannę Darecką e-mailem.

 1. Druga sprawa to spora ilość brakujących dokumentów opisujących zbiórki pieniężne organizowane w regionie w okresie objętym audytem RKR przeprowadzanym na zlecenie Walnego Regionalnego Zebrania Członków. Przewodniczący RKR odczytał sporządzoną przez RKR listę wydarzeń organizowanych w regionie od listopada 2015 do lutego 2017, dla których RKR nie uzyskała dotąd informacji o przepływach pieniężnych. W niektórych przypadkach okazało się, że wydarzenia przebiegały bezkosztowo dla stowarzyszenia i nie były prowadzone zbiórki, W pozostałych poszczególni członkowie ZR zobowiązali się do podjęcia pilnych prób indywidualnego pozyskania informacji i dokumentów od osób bezpośrednio organizujących wydarzenia. Część brakujących dokumentów przewodniczący ZR przesłał jeszcze w czasie trwania posiedzenia. Po wyczerpaniu punktu pierwszego porządku obrad goście opuścili posiedzenie.
 • AD 2 Protokół został przyjęty jednogłośnie
 • AD 3 Krzysztof Janczewski był obecny na całym posiedzeniu ZR w dniu 9 kwietnia i przekazał szczegółową relację z tego posiedzenia.
 • AD 4 Do RKR wpłynęła skarga członka KOD Ryszarda Tezkiego na trudności w komunikacji e-mailowej z członkami ZR. Po dyskusji RKR uznała zasadność tej skargi i postanowiła na najbliższym posiedzeniu Zarządu Regionalnego przekazać zalecenie by ZR ustalił zasady reagowania na korespondencję e-mailową od członków stowarzyszenia. RKR wystosowała do Ryszarda Tezkiego e-mail informujący o stanowisku RKR w tej sprawie i sposobie załatwienia jego skargi.
 • AD 5 Przedyskutowano i przyjęto plan dalszych prac w ramach prowadzonego audytu.

Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/
/ Krzysztof Janczewski/
/ Piotr A. Dybczyński/


9 kwietnia 2017 Krzysztof Janczewski uczestniczył w VII posiedzeniu Zarządu


24 marca 2017 Przewodniczący RKR uczestniczył w VI posiedzeniu Zarządu Regionalnego


14 marca 2017 V posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej
Nieobecny: Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Dyskusja na temat relacji pomiędzy Zarządem Regionu a Regionalną Komisją Rewizyjną
 3. Analiza przyjętych przez ZR regulaminów
 4. Wstępna dyskusja nad przygotowanym przez PAD zestawieniem chronologicznym otrzymanych dokumentów
 5. Dyskusja nad wnioskiem o zbadanie zgodności ze Statutem uchwał ZR o utworzeniu trzech grup lokalnych działających jednocześnie na terenie Poznania
 6. Wolne głosy
 • AD.1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
 • AD.2. Przewodniczący przekazał szczegółowo wyrażone na posiedzeniu ZR w dniu 3 marca niezadowolenie ZR z podjętej przez RKR Uchwały Uchwała nr 5/2017 z dnia 22 lutego 2017. Przeanalizowano również pod tym kątem protokół z posiedzenia ZR z 3 marca. RKR po dyskusji stwierdza, że nie widzi podstaw do negatywnej oceny swojej działalności. Zarzuty o nieobiektywnej ocenie prac ZR są szczególnie nietrafione wobec odmowy zapraszania całego składu RKR na posiedzenia Zarządu.
 • AD.3. RKR przeanalizowała przyjęte przez ZR w dniu 3 marca regulaminy: Tymczasowy Regulamin Pracy ZR i regulamin Grupy FB Regionu Wielkopolskiego. Do regulaminu pracy RKR nie ma uwag, natomiast w regulaminie grupy FB sugeruje następujące zmiany:
  • W punkcie 7 wydanie „ostrzeżenia” powinno następować nie po „uporczywym” naruszeniu zasad ale po każdym.
  • W punkcie 8 powinno się dodać Statut KOD jako jeden z dokumentów regulujących działalność Adminów na grupie. Chodzi o podkreślenie, że ich działalność ma służyć dobru Stowarzyszenia KOD.
 • AD.4. PAD opracował interaktywny dokument stanowiący próbę chronologicznego powiązania wydarzeń w KOD w regionie z otrzymanymi dokumentami. W ocenie RKR istnieje sporo luk w okresie po październiku 2016 natomiast okres wcześniejszy jest niemal całkowicie pozbawiony dokumentacji. RKR podejmie szereg różnych działań dla uzupełnienia posiadanej wiedzy.
 • AD.5. Do RKR wpłynął wniosek o zbadanie zgodności ze statutem uchwał ZR powołujących grupy lokalne w Poznaniu. Po dyskusji RKR stwierdza, że bez poznania szczegółowego uzasadnienia podjętych uchwał (a brak takiego w protokole ZR) oraz planowanego sposobu ich realizacji przez ZR nie jest w stanie ocenić ani zgodności podjętych uchwał ze Statutem ani ustalić, czy dobrze służą interesowi Stowarzyszenia KOD.
 • AD.6. RKR zapoznała się z dokumentami Zespołu Dobrych Usług udostępnionymi na stronach KOD oraz z Oświadczeniem Rady Regionów w tej sprawie. RKR chciałby uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie od S.Majdańskiego – członka Rady Regionów.

W konkluzji posiedzenia RKR uznała, że w związku z wyżej opisanym punktem 5 porządku obrad ale i w powiązaniu z punktami 2, 4 i 6 RKR ZAPRASZA PILNIE cały Zarząd Regionu na swoje następne posiedzenie. Termin tego posiedzenia dopasujemy do możliwości zapewnienia osobistej obecności całego składu Zarządu regionu.

Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/

/ Piotr A. Dybczyński/


7 marca 2017 V Posiedzenie Zarządu Regionu

Z przyczyn technicznych przewodniczący RKR nie uczestniczył w posiedzeniu.


3 marca 2017 IV Posiedzenie Zarządu Regionu

Przewodniczący RKR uczestniczył w posiedzeniu ZR.


1 marca 2017 Czwarte posiedzenie RKR

Obecni:

 1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 2. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 3. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
 2. Przyjęcie ostatecznej wersji sprawozdania z audytu (zbiórki)
 3. Dyskusja o otrzymanych dokumentach
 4. Dyskusja instrukcja obiegu dokumentów
 5. Wolne głosy i sprawy bieżące
 • AD.1. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.
 • AD.2. Przyjęto ostateczną wersję sprawozdania z audytu przeprowadzonego w wyniku uchwały numer ZRWLKP/2017/01/26/06 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2017r. Sprawozdanie zostanie w wersji elektronicznej oraz papierowej z podpisami członków RKR dostarczone Zarządowi.
 • AD.3.RKR otrzymała droga elektroniczną obszerny zbiór skanów dokumentów oddziału regionalnego stowarzyszenia, przekazanych Zarządowi przez Agnieszkę Bizugę oraz przesłanych w przeszłości do Warszawy przez Zbigniewa Zawadę. Ponieważ dokumenty te są bardzo różnego rodzaju, w różnym stanie kompletności, nie zawsze wiadomo jakich zdarzeń dotyczą, członkowie RKR zapoznali się z nimi wstępnie i zdecydowali, że będą opracowywać poszczególne dokumenty w kolejności chronologicznej, wiążąc je z konkretnymi wydarzeniami w regionie. PAD podjął się opracowania chronologii wydarzeń i wstępnego przypisania do nich dokumentów.
 • AD.4. Przeanalizowano punkt po punkcie roboczą wersję projektu instrukcji obiegu dokumentów w regionie, uzupełniając ją o regulacje dotyczące korespondencji elektronicznej. Ten roboczy dokument zostanie po dalszych konsultacjach e-mailowych przekazany Zarządowi jako propozycja RKR.
 • AD.5. Wobec otrzymania dużego zbioru skanów dokumentów członkowie RKR przystąpią pilnie do indywidualnej pracy nad ich opracowaniem.

Na tym posiedzenie zakończono

/ Dorota Motylińska/
/ Krzysztof Janczewski/
/ Piotr A. Dybczyński/


22 luty 2017 Trzecie posiedzenie RKR

Obecni:
1. Dorota Motylińska - członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
2. Krzysztof Janczewski – członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej
3. Piotr A. Dybczyński – przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wytyczne dla "obiegu dokumentów" w regionalnym oddziale KOD
 2. Niezadowalająca realizacja uchwał RKR przez ZR
 3. Rozpatrzenie wniosków z rozmowy z Agnieszką Bizugą i przygotowanie raportu dla ZG
 4. Relacja Przewodniczącego RKR z dwóch posiedzeń ZR na które nie zostali zaproszeni pozostali członkowie RKR.
 5. Dyskusja o zakresie "audytu" działalności stowarzyszenia na wniosek Walnego?
 6. Wolne głosy i sprawy bieżące


 1. Komisja zapoznała się z projektem przygotowanym przez Dorotę Motylińską. Uznano, że projekt wymaga pewnych uzupełnień i zmian – komisja przeprowadzi e-mailową dyskusję nad tekstem i przyjmie tekst ostateczny na następnym posiedzeniu.
 2. Przedyskutowano stopień realizacji Uchwał RKR skierowanych do ZR. Wobec pilności i stopnia skomplikowania sprawy RKR zwraca się do zarządu o przyspieszenie dostarczenia kopii (skanów) dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia pełnego audytu działalności stowarzyszenia przed 21 stycznia 2017. Jak dotąd jedynym dokumentem jaki otrzymaliśmy jest arkusz spisu majątku z natury.
 3. Przedyskutowano wnioski z rozmowy z Agnieszka Bizugą. Rozmowa, w której brali udział wszyscy członkowie RKR odbyła się 6 lutego 2017 w biurze na Zamkowej. Celem rozmowy było:
  1. Wyjaśnienie na prośbę Zarządu Regionalnego problemu prowadzonej przez pewien czas zbiórki pieniężnej do puszki w lokalu biura KOD na Zamkowej
  2. Uzyskanie informacji o zasadach funkcjonowania biura regionalnego KOD, obiegu dokumentów, w tym faktur, zasadach płatności, procedurach podejmowania decyzji itp. w związku ze zleconym przez Walne zgromadzenie członków regionu audytem działalności stowarzyszenia.
  3. Uzupełnienie informacji o zbiórce M.Krajewskiego i T.Wojciechowskiego w Przeźmierowie
   Agnieszka Bizuga przekazała szereg wartościowych informacji, które pozwolą na sprawniejszą realizację zadań RKR. Z rozmowy sporządzono wewnętrzną notatkę RKR. Komisja przedyskutowała wnioski jakie z obu przeprowadzonych rozmów wynikają dla sformułowania opisu zaistniałych faktów i zaleceń dla ZR na przyszłość, w ramach zadań powierzonych RKR w Uchwale ZRWLKP/ 2017/01/26/06 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2017r.
   Komisja opracuje w drodze dyskusji e-mailowej ostateczny tekst raportu dla ZR i przyjmie go na następnym swoim posiedzeniu.
 4. Przewodniczący RKR obszernie zrelacjonował drugie i trzecie posiedzenie Zarządu Regionalnego, na które pozostali członkowie RKR nie zostali zaproszeni. Po wnikliwej dyskusji RKR postanowiła podjąć Uchwałę 5/2017 wyrażając w niej znaczne zaniepokojenie stanem spraw w regionalnym oddziale stowarzyszenia. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 5. W świetle pozyskiwanych coraz to nowych informacji komisja przedyskutowała całościowy zakres spraw wchodzących jej zdaniem w zlecony przez Regionalne Walne Zebranie Członków audyt działalności wielkopolskiego oddziału stowarzyszenia KOD. RKR podjęła uchwałę 6/2017 (w załączeniu) o skierowaniu do członków i sympatyków KOD komunikatu w tej sprawie. Jednocześnie RKR zobowiązuje ZR do jak najszerszego rozpropagowania treści tego komunikatu.
 6. . W ostatnim punkcie komisja stwierdziła brak postępu w różnych proponowanych Zarządowi przez RKR działaniach, np.:
  1. Biuro miało być oddzielone od części „klubowej” i zamykane
  2. Nie dostaliśmy żadnej informacji o załatwieniu sprawy gospodarki odpadami i uregulowaniu zaległości w opłatach za lokal biura
  3. Zarząd nadal pracuje bez regulaminu pracy

Na tym posiedzenie zakończono
/ Dorota Motylińska/
/ Krzysztof Janczewski/
/ Piotr A. Dybczyński/

Podjęte uchwały

Uchwała nr 5/2017 z dnia 22 lutego 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska z dużym zaniepokojeniem odnotowuje minimalną skuteczność działań Zarządu Regionu w zakresie reintegracji środowiska członków i sympatyków KOD w Wielkopolsce. Wszyscy kandydaci do władz regionalnych deklarowali ten obszar działań jako priorytetowy – niestety skutecznej realizacji takich działań RKR jak dotąd nie odnotowuje. Nawet wśród członków Zarządu wciąż obecne są stare konflikty, co skutecznie obniża zdolność Zarządu do efektywnego działania. Niniejszym wzywamy zarząd do realizacji hasła „KOD łączy a nie dzieli”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie .

/ Dorota Motylińska/
/ Krzysztof Janczewski/
/ Piotr A. Dybczyński/

Uchwała nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

RKR postanawia zwrócić się do członków i sympatyków Stowarzyszenia KOD w Wielkopolsce z następującym komunikatem:

Komunikat RKR

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska, w związku z uchwałą Regionalnego Walnego Zgromadzenia Członków o przeprowadzeniu audytu działalności stowarzyszenia od jego rejestracji do 21 stycznia 2017 zwraca się z uprzejmą prośbą do członków i sympatyków KOD Wielkopolska o zgłaszanie drogą e-mailową wszelkich informacji o niejasnościach lub nieprawidłowościach w zbiórkach, przy organizacji manifestacji, rozliczaniu faktur itp. Informacje prosimy przesyłać na adres rkr@a-kod.pl lub dowolny inny kontaktowy adres do członków komisji.
RKR zobowiązuje Zarząd Regionalny do rozpropagowania tego komunikatu oficjalnymi kanałami informacyjnymi.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia.

/ Dorota Motylińska/
/ Krzysztof Janczewski/
/ Piotr A. Dybczyński/


19 luty 2017 Przewodniczący RKR, Piotr A. Dybczyński, uczestniczył w trzecim posiedzeniu Zarządu Oddziału Regionalnego KOD


4 luty 2017 Przewodniczący RKR, Piotr A. Dybczyński, uczestniczył w drugim posiedzeniu Zarządu Oddziału Regionalnego KOD


1 luty 2017 Drugie posiedzenie RKR

Posiedzenie odbyło się w pełnym składzie RKR w siedzibie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD na ul. Zamkowej, obrady otworzył i prowadził Piotr A. Dybczyński

Przewodniczący RKR przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

 • działania związane z realizacją Uchwały ZRWLKP/ 2017/01/26/06 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyjaśnienia spraw dotyczących :
  kwesty, która odbyła się w dniu 06 grudnia 2016 i zorganizowana została przez nieformalną grupę Fyrtel Zachodni, kwesty tak zwanej permanentnej, która odbywa się w sposób ciągły w Biurze Regionu.
 • tymczasowy regulamin Regionalnej Komisji Rewizyjnej
 • propozycja zasad obiegu dokumentów dla Zarządu
 • wolne wnioski
 1. Komisja podjęła Uchwałę nr 3/2017 o składzie komisji ds. wyjaśnienie spraw, określonych w Uchwale numer ZRWLKP/2017/01/26/06 Zarządu Regionu KOD Wielkopolska z dnia 26 stycznia 2017r.
 2. Przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z Markiem Krajewskim i Tomaszem Wojciechowskim, z której sporządzono notatkę. Po dyskusji postanowiono zwrócić się do Regionalnego Zarządu z następującymi zaleceniami:
  • Komisja uznaje, że naruszone została jedynie wewnętrzna instrukcja Stowarzyszenia KOD: „Instrukcja przeprowadzenia zbiórki publicznej Komitetu Obrony Demokracji” z dnia 30 września 2016, podpisana przez Piotra Chaborę, Skarbnika w Zarządzie Głównym KOD.
  • Komisja uznaje, że powstałe zaniedbanie było z jednej strony spowodowane brakiem doświadczenia organizatorów a z drugiej poważnymi zaniedbaniami na poziomie władz regionu w zakresie obiegu informacji i przestrzegania zasad postępowania. Np. wspomniana instrukcja do dziś nie jest dostępna w żadnym ze statutowych kanałów informacyjnych Stowarzyszenia. Usprawiedliwieniem może być wcześniejsze odwołanie Koordynatora Regionu i funkcjonowanie jedynie „zdalnego pełniącego obowiązki”.
  • Komisja proponuje, by Zarząd zwrócił się niezwłocznie do Marka Krajewskiego o wydanie zebranej kwoty i przedstawienie protokołu z jej przeliczenia po kweście oraz pisma wyjaśniającego przyczyny powstałego opóźnienia w realizacji zapisów wymienionej wyżej instrukcji.
  • Należy niezwłocznie uzupełnić dokumentację przeprowadzonej kwesty poprzez przesłanie stosownego zgłoszenia do Zarządu Głównego wraz z kopią pisma wyjaśniającego przyczyny opóźnienia, przekazanego przez organizatorów kwesty.
  • Należy niezwłocznie przelać na właściwe konto bankowe Stowarzyszenia zebraną kwotę i wypełnić pozostałe obowiązki formalne, wynikające ze wspomnianej wyżej instrukcji.
 3. Sprawą ciągłej kwesty w biurze Zarządu Komisja zajmie się gdy będzie możliwe przeprowadzenie rozmowy z Agnieszką Bizugą.
 4. Omówiono projekt Tymczasowego regulaminu Pracy regionalnej Komisji Rewizyjnej i po uzgodnieniu i naniesieniu poprawek przyjęto Regulamin w drodze uchwały.
 5. Przeprowadzono wstępną dyskusję nad problemem obiegu dokumentów w Oddziale Regionalnym Stowarzyszenia i ustalono, że Dorota Motylińska przygotuje założenia do regulaminu obiegu dokumentów na kolejne posiedzenie Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Na tym posiedzenie zakończono / Dorota Motylińska/ / Krzysztof Janczewski/ / Piotr A. Dybczyński/

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 3/2017 z dnia 01 lutego 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Regionalna Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 7 pkt. 2 Regulaminu Pracy RKR, postanawia rozpatrzyć w pełnym składzie Komisji sprawy dotyczące:

 • kwesty, która odbyła się w dniu 06 grudnia 2016 i zorganizowana została przez nieformalną grupę Fyrtel Zachodni;
 • kwesty tak zwanej permanentnej, która odbywa się w sposób ciągły w Biurze Region,

które zostały wniesione do Komisji przez Zarząd Regionu KOD Wielkopolska Uchwałą numer ZRWLKP/2017/01/26/06 z dnia 26 stycznia 2017r. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia. / Dorota Motylińska/ / Krzysztof Janczewski/ / Piotr A. Dybczyński/

Uchwała nr 4/2017 z dnia 01 lutego 2017
Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Regionalna Komisja Rewizyjna wprowadza tymczasowy Regulamin Pracy Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Załącznik do uchwały

/ Dorota Motylińska/ / Krzysztof Janczewski/ / Piotr A. Dybczyński/


26 stycznia 2017 Cała RKR uczestniczyła w posiedzeniu Zarządu Regionu


23 stycznia 2017 Pierwsze posiedzenie RKR

W dniu 23 stycznia 2017, o godzinie 18:00 w biurze KOD Wielkopolska Regionalna komisja Rewizyjna odbyła swoje pierwsze spotkanie.

 • W punkcie pierwszym porządku obrad przeprowadzono zgodnie z § 22. pkt.3 Statutu wybór przewodniczącego RKR w głosowaniu tajnym.

  Przewodniczącym został jednogłośnie Piotr A. Dybczyński.
 • Posiedzenie protokołowała Dorota Motylińska (dalej DM).
 • Komisja zdecydowała, że protokoły z posiedzeń Regionalnej Komisji Rewizyjnej (dalej RKR) będą sporządzane w wersji elektronicznej i papierowej. Wersja papierowa opatrzona podpisami członków RKR uczestniczącymi w zebraniu będzie przechowywana w biurze regionu. Każdy protokół w formie elektronicznej przesyłany będzie również do Przewodniczącego Zarządu Regionu w celu przekazania wszystkim członkom Zarządu.
 • Komisja zdecydowała, że z każdego swojego posiedzenia i wszelkiej innej aktywności będzie publikować sprawozdania i pełne treści podjętych uchwał.
  Publikowanie oryginałów protokołów (dostępnych oczywiście dla członków KOD) komisja uznała za niewskazane, ze względu na niejednokrotnie "wrażliwą" tematykę prac komisji.
 • Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej – komisja podjęła decyzję o pilnym opracowaniu tymczasowego Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej. Krzysztof Janczewski (dalej KJ) przedstawił wstępny projekt nad którym zebrani zobowiązali się popracować tak, żeby wersja końcowa mogła być uchwalona na kolejnym posiedzeniu RKR.
 • Piotr A. Dybczyński ( dalej PAD) zaproponował prowadzenie własnej strony internetowej RKR - członkowie podjęli decyzję o prowadzeniu takiej strony, gdzie będą umieszczone informacje o posiedzeniach Komisji oraz o podjętych uchwałach ( link do strony będzie mamy nadzieję dostępny na stronie KOD Wielkopolska). Strona będzie uruchomiona w ciągu tygodnia. Administratorem strony będzie Przewodniczący RKR Piotr Dybczyński, który zobowiązał się do nieodpłatnego wykonywania tej funkcji.
 • Komisja zwróciła się do Zarządu Regionu Wielkopolska (RW) o pilne uporządkowanie i ograniczenie dostępu do kluczy do biura regionu.
 • Komisja postanowiła skierować wniosek do Zarządu RW o udostępnienie dokumentacji finansowej oraz wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością od marca 2016 do dnia 21 stycznia 2017, niezbędnej do przeprowadzenia audytu działalności oddziału wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 stycznia 2017r.
 • Komisja zwróciła się do Zarządu, aby każdy wydatek w regionie był wykonywany na podstawie uchwały Zarządu RW.
 • Komisja sugeruje Zarządowi pilne opracowanie tymczasowego Regulamin Pracy Zarządu RW.
 • Komisja wnioskuje do Zarządu RW o opracowanie procedury obiegu dokumentów. Członkowie Komisji Rewizyjnej deklarują swoją pomoc.
 • Komisja zwraca się do Zarządu RW o powołanie komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu z natury wszystkich składników majątku stowarzyszenia (urządzeń, sprzętów i wyposażenia), którym dysponuje Region wg stanu na dzień 21.01.2017.
 • Komisja zwraca się do Zarządu RW z prośbą o udostępnienie dokumentów związanych z najmem lokalu Poznań ul. Zamkowa 7a/2.

Podjęte uchwały:

Uchwała Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
nr 1/2017 z dnia 23 stycznia 2017

Regionalna Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonego głosowania powołuje na Przewodniczącego Regionalnej Komisji Rewizyjnej Piotra A. Dybczyńskiego.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
/Dorota Motylińska/
/Krzysztof Janczewski/
/Piotr A. Dybczyński/

Uchwała Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji
nr 2/2017 z dnia 23 stycznia 2017

Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę zobowiązującą Zarząd RW do:

 1. Udostępnienia w terminie 14 dni dokumentacji finansowej oraz wszelkiej dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością od marca 2016r do dnia 21 stycznia 2017r. niezbędnej do realizacji audytu wynikającego z uchwały Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 21 stycznia 2017r.
 2. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie spisu z natury w terminie 7 dni od podjęcia uchwały.
 3. Do opracowanie procedury obiegu dokumentów w terminie 14 dni.
 4. Opracowanie tymczasowego Regulamin Pracy Zarządu RW w terminie 14 dni.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.
/Dorota Motylińska/
/Krzysztof Janczewski/
/Piotr A. Dybczyński/