Uchwała 2/2018

z dnia 18 stycznia 2018 Regionalnej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji

Realizując uchwałę Walnego Regionalnego Zebrania Członków Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska RKR przeprowadziła audyt wewnętrzny oddziału regionalnego i niniejszą uchwałą zatwierdza ostateczny tekst sprawozdania z audytu. Tekst sprawozdania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik:sprawozdanie z audytu.


W uchwale nr 9/2017 z dnia 26 czerwca 2017 RKR występuje z poniższym listem otwartym:

List Otwarty do Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regionalnych komisji rewizyjnych Stowarzyszenia KOD.

Szanowni Państwo,
z wielkim smutkiem i zaniepokojeniem zapoznaliśmy się szczegółowo z zaproponowanym przez GKR regulaminem pracy regionalnych komisji rewizyjnych. Jesteśmy mocno rozczarowani treścią tego dokumentu. Zaproponowany tekst regulaminu w swojej ogólnej wymowie znacznie bardziej pasowałby do silnie zhierarchizowanej i scentralizowanej korporacji komercyjnej niż do obywatelskiego Stowarzyszenia opartego o działalność wolontariuszy. Mamy w nim mieszaninę zapisów oczywistych i niepotrzebnych, wręcz śmiesznych, z którymi nie możemy się zgodzić a tym samym przyjąć taki regulamin do stosowania. Brakuje też bardzo wielu zapisów dających regionalnym komisjom narzędzia do skutecznej pracy. W zamian regulamin koncentruje się na wprowadzeniu silnego podporządkowania komisji regionalnych wobec komisji głównej (§2) co nie znajduje oparcia w statucie Stowarzyszenia KOD.'
RKR jest regionalnym organem władzy w Stowarzyszeniu KOD a najwyższą władzą w regionie jest Regionalne Walne Zgromadzenie Członków (lub delegatów). I to właśnie regionalnemu Walnemu podlega bezpośrednio RKR. Wprowadzenie systemu nakazów i poleceń ze strony GKR budzi nasz sprzeciw, podobnie jak zrobienie z regionalnych komisji systemu donosicieli na koleżanki i kolegów – tylko tak można ocenić żądanie informowania GKR o każdym zdarzeniu sugerującym konieczność przeprowadzenia kontroli (§2 pkt.6).

Na dodatek niektóre szczegółowe zapisy proponowanego regulaminu są sprzeczne ze statutem, zbędne lub wręcz zabawne, np.:
§6 opisuje absurdalny system upoważnień. Członkowie RKR mają upoważniać przewodniczącego do wysłuchania Zarządu Regionalnego na jego posiedzeniu.
§11 pkt.6 nadaje się bardziej do regulaminu samorządu starszaków w przedszkolu a nie do organu stowarzyszenia o nazwie Komitet Obrony Demokracji.
§12 pkt 1 i 2 można spokojnie zastąpić tekstem: w przypadku posiedzenia w składzie przewodniczący i członek RKR głosowań się nie przeprowadza – decyduje przewodniczący. Efekt będzie ten sam.
§7 jest sprzeczny z §22 pkt. 3 Statutu
§8 pkt.2 – nie wiadomo czego dotyczy bo oddziały regionalne i grupy lokalne nie posiadają żadnego majątku
Niestety w proponowanym tekście są też zapisy nie do przyjęcia, jak wspomniany system obowiązkowego „donosicielstwa”. Cała koncepcja skrajnie dominującej i „nakazowo-rozdzielczej” roli GKR wobec komisji regionalnych nie znajduje uzasadnienia w statucie a straszenie nas odpowiedzialnością materialną (§2 pkt.6) jest w świetle dotychczasowych działań krajowych organów stowarzyszenia wysoce niestosowne, wręcz obraźliwe.

Podsumowując:
Regionalna Komisja Rewizyjna Wielkopolskiego Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji zwraca się do Głównej Komisji Rewizyjnej z apelem, by GKR uznała uchwalony regulamin za projekt do dyskusji, głównie z członkami wszystkich komisji regionalnych. Po zebraniu uwag oraz propozycji zmian i uzupełnień GKR przygotowałaby kolejny projekt, uwzględniający otrzymane uwagi i zastrzeżenia. Pierwszym głosem w dyskusji może być uchwalony przez RKR regionu Wielkopolska regulamin tymczasowy, przyjęty (z braku dokumentu opisanego w statucie) na początku działalności RKR w dniu 1 lutego 2017, dostępny pod adresem: https://a-kod.pl/index.php/RKR/Regulamin .


W uchwale nr 7/2017 z dnia 16 maja 2017 RKR zwraca się z następującym komunikatem:


Szanowni Państwo,

członkowie Regionalnego Oddziału Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska.

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD uprzejmie informuje, że mimo iż minął trzymiesięczny termin na przeprowadzenie audytu działań oddziału regionalnego, wyznaczony nam w Uchwale 10/I/2017 regionalnego Walnego Zebrania Członków z dnia 21 stycznia 2017 nadal nie jesteśmy w stanie przedstawić raportu z tego audytu.

Stopień komplikacji zagadnienia a przede wszystkim ogromne luki w dokumentacji będącej w dyspozycji RKR powodują konieczność przedłużenia prac. RKR, wspomagana przez Zarząd Regionalny dokłada starań, by dotrzeć do wszystkich niezbędnych informacji jednak niemożliwość dotarcia do rozliczeń Społecznego Komitetu KOD czyni nasze wysiłki jak dotąd mało skutecznymi. Mamy nadzieję że nowe władze krajowe KOD pomogą nam skompletować konieczne dokumenty i informacje.

Załączamy opracowany przez RKR dokument – kalendarium wydarzeń regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które wiążą się ze skutkami finansowymi. Jeśli ktokolwiek z Państwa jest w posiadaniu kopii dokumentów finansowych, rozliczeń zbiórek lub innych informacji mogących nam pomóc w skompletowaniu wiedzy o działalności stowarzyszenia w regionie przed dniem 21 stycznia 2017, prosimy o kontakt e-mail na adres
rkr@a-kod.pl lub dowolny inny kontaktowy adres do członków komisji.

Załącznik do Komunikatu:

Chronologia wydarzeń regionalnych KOD


W związku z Uchwałą nr 6/2017 z dnia 22 lutego 2017 RKR wydała następujący komunikat:

Regionalna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia KOD – region Wielkopolska, w związku z uchwałą Regionalnego Walnego Zgromadzenia Członków o przeprowadzeniu audytu działalności stowarzyszenia od jego rejestracji do 21 stycznia 2017 zwraca się z uprzejmą prośbą do członków i sympatyków KOD Wielkopolska o zgłaszanie drogą e-mailową wszelkich informacji o niejasnościach lub nieprawidłowościach w zbiórkach, przy organizacji manifestacji, rozliczaniu faktur itp. Informacje prosimy przesyłać na adres rkr@a-kod.pl lub dowolny inny kontaktowy adres do członków komisji.
RKR zobowiązuje Zarząd Regionalny do rozpropagowania tego komunikatu oficjalnymi kanałami informacyjnymi.